Enam Suresi ayet 108'de "Allah'tan başkasına tapanlara sövmeyin; sonra onlar da bilmeyerek Allah'a söverler." denmesine rağmen bazı ayetlerde kafirler yerilmektedir. Bunu açıklar mısınız?

Tarih: 20.10.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

"Onların Allah’tan başka yalvardıkları tanrılarına hakaret etmeyin ki, onlar da cahillik ederek hadlerini aşıp Allah’a hakaret etmesinler! Böylece her ümmete, yaptıkları işi güzel gösterdik. Sonra dönüşleri yalnız ona olacak ve o da yaptıklarını kendilerine bir bir bildirip karşılığını verecektir." (En'am, 6/108)

Bu ayette Allah Teala, inançsızların taptıkları ilaha küfredilmesini yasaklamaktadır. Katâde rivayetinde de Müslümanların, müşriklerin putlarına sövdükleri, buna karşılık olarak müşriklerin de Allah'a sövmeleri üzerine Allahutealâ, Müslümanlara, Allah'ı bilmeyen (tanımayan) bilgisizlerin Allah'a sövmelerine sebep olmalarını yasakladı.(Taberî, Câmiul-Beyân, ilgili ayetin tefsiri)

Râzî'nin de belirttiği gibi (XIII, 139), müşrikler putlara tap­makla birlikte Allah'a da inanıyorlardı. Bu yüzden durup dururken O'na hakaret etmeleri düşünülemez. Şu halde bazı Müslümanlann müşrikler ve inançları hak­kındaki ölçüsüz sözleri onları taşkınlığa sevketmiş; doğrudan doğruya Allah'a sövmek maksadıyla olmasa bile, öfkeye kapılarak Müslümanların kutsal inançları­na sövüp saymaya kalkışmışlardır. Bu âyette Müslümanların bu durumlara imkân verecek söz ve davranışlardan kaçınmaları emredilmektedir.

Aşağıda meallerini verdiğimiz ayetlerde ise müşriklerin ilahlarına sövülmemiştir. Aksine inançsızların içine düştüğü durumlar tasvir edilmiştir. Ayrıca ayetlerde belli bir şahıs değil inanmayan insanın içinde bulunduğu durumun olumsuz neticeleri ve halleri teşbihlerle anlatılmıştır.

"İnkârcıları hakka çağıranın durumu, tıpkı bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvanlara haykıran kimsenin durumu gibidir. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bundan ötürü akıllarını kullanıp gerçeği anlayamazlar." (Bakara, 2/171)

"Biz cehennem için cinlerden ve insanlardan öyle kimseler yarattık ki onların kalpleri vardır ama bu kalplerle idrâk etmezler, gözleri vardır onlarla görmezler, kulakları vardır onlarla işitmezler. Hasılı onlar hayvanlar gibi, hatta onlardan da şaşkındırlar. İşte asıl gafil olanlar onlardır." (A'raf, 7/179)

"Yoksa sen onlardan çoğunun söz dinlediğini, yahut aklını çalıştırdığını mı sanıyorsun? Doğrusu onlar davarlar gibidirler, hatta onlar yolca daha da sapıktırlar." (Furkan, 25/44)

"Ey iman edenler! Müşrikler bir pislikten ibarettir. Onun için, bu yıldan sonra Mescid-i Harama yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, Allah dilerse, sizi lütfundan zenginleştirir. Çünkü Allah Alîm'dir, Hakîm'dir (her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir)." (Tövbe, 9/28)

"İçinizden cumartesi günü haddi aşanları elbette bilirsiniz. Biz böyle yapanlara 'Aşağılık maymun olun!' dedik." (Bakara, 2/65)

"Tevratın mesajını ulaştırma ve onu uygulama yükümlülüğünü kabul ettikleri halde, sonra bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler, tıpkı ciltlerle kitap taşıyan merkebe benzer. Allah’ın âyetlerini yalan sayan kimselerin düştükleri durum ne fecî! Allah böylesi zalim gürûhu hidâyet etmez, emellerine ulaştırmaz." (Cuma, 62/5)

"Onun hali tıpkı köpeğin durumuna benzer: Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur; kendi haline bıraksan da yine dilini salar solur! İşte bu, tıpkı âyetlerimizi yalan sayan kimselerin misalidir. Sen olayı onlara anlat, olur ki düşünüp kendilerine çekidüzen verirler." (A'raf, 7/176)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun