Allah Kur'an'da, insanları ve cinlerı ibadet için yarattığını bizlere bildiriyor. Ahzab Suresi 72. ayette ise, emaneti insan yüklendi, deniliyor.

Tarih: 25.05.2010 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Peki cinler bu teklife dahil değil midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hz. Âdem (as)’den sonra gönderilen bütün peygamberler insanlardan seçilmiştir. Ve ilahî vahiylerin asıl muhatabı insanlardır. Kur’an vahyi de bunun dışında değildir. Bu sebeple Kur’an’da onlarca yerde kulluk görevlerinin sorumlusu olarak yalnız insanlar muhatap alınmıştır. Cin topluluğu ikinci derecede muhataptır. Yani, onlar ilahî mesajları Kur’an’dan ve Hz. Peygamber (asm)'den öğreniyorlar. Kur’an’ı öğrenenler kendi kavmine gidip onlara rehberlik ediyor. Aşağıdaki ayetlerde bu hususa yapılan vurgu açıkça görülmektedir:

“Hani Biz bir vakit cinlerden bir takımını Kur’an dinlemeleri için sana göndermiştik. Kur’ân’ı işitip dinleyecek yere gelince birbirlerine: 'Susun, dinleyin!' dediler. Okuma tamamlanınca kendi toplumlarına birer uyarıcı olarak döndüler."

“Ey milletimiz! dediler, biz Musa’dan sonra gönderilen, kendisinden önceki vahiyleri tasdik eden, gerçeğe ve dosdoğru yola götüren bir kitap dinledik."

“Ey milletimiz! Allah yoluna dâvet eden bu elçinin çağrısını kabul ve ona iman edin ki Allah da sizin günahlarınızı affetsin ve gayet acı bir azaptan sizi kurtarsın. Allah’ın elçisine icabet etmeyen kimse bilsin ki, Allah’ın cezasından asla kaçıp kurtulamaz ve Allah’tan başka hiçbir hâmi ve dost bulamaz. Onlar besbelli bir sapıklık içindedirler.” (Ahkaf, 46/29-32).

Muteber rivayetlerden anlaşıldığına göre, 30. âyette zikredilen olaydan sonra cinler, peşpeşe heyetler halinde Hz. Peygamber (a.s.m)'ın huzuruna gelmişlerdir. Bu hadisenin bir çok defa gerçekleştiği hadislerden anlaşılmaktadır. (bk. Buhârî, Ezan, 105, Menâkıbu'l-ensâr, 32; Müslim, Salât, 149-153; Kurtubî, el- Cami li ahkam, ilgili ayetlerin tefsiri)

Soruda söz konusu edilen ayeti de bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Yani, orada cinlerin zikredilmemesi, onların imtihana tabi olmadıkları manasına gelmez. Bilakis, insanlardan biri olan Hz. Peygamber (asm)'in ilk muhatapları insan olduğu için onların sorumluluğuna dikkat çekilmiş ve onlar ön plana çıkarılmıştır.

Kur’an’a bütüncül bir nazarla bakılmadığı zaman, bir çok hakikatler tam olarak anlaşılmayabilir. Bu açıdan konuya baktığımızda, cinlerin sorumluluğunu hatırlatan bir tek ayet dahi olsa, meselenin çözümüne yeterli bir delil olur. Halbuki, cinlerin sorumluluğunu seslendiren birden çok ayet vardır. Örneğin:

“Ey cin ve insanlar topluluğu! İçinizden size âyetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? 'Ey Yüce Rabbimiz! Kendi aleyhimize şahidiz.' diyecekler. Dünya hayatı onları aldatmıştı. Böylece kendilerinin kâfir olduklarına, yine kendileri şahitlik ettiler.” (Enam, 6/130)

"Ben cinleri ve insanları sırf beni tanıyıp yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım." (Zariyat, 51/56)

Burada Allah, Allah'tan başka nesneleri şerik sayan insanları ve cinleri azarlayarak "Ben onları başkalarına kulluk etsinler diye değil, bana ibadet etsinler diye yarattım." diyor. Bütün kâinatı yarattığı halde onlardan sadece ikisinin ele alınmasının sebebi şudur:

Kâinattaki bütün varlıklar Allah'a itaat ve ibadet içindedirler. Fakat irade ve tercih hakkı insanlarla cinlere verilmiştir. Öyleyse, bunların başka nesnelere yönelip şirk koşmalarını önlemek gerekir.

İlave bilgi için tıklayınız:

CİN, CİNLER.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun