Şafii mezhebine göre mezi guslü gerektirir mi ve necis midir? İdrardan sonra gelen beyaz sıvı guslü gerektirir mi?

Tarih: 22.08.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Şafii mezhebine göre şehvetle olsun veya olmasın gelen meniden dolayı gusül gerekmektedir. Meni geldikten sonra yapılan idrarla kalan meninin tamamı gelmektedir. Bu bakımdan vesveseye gerek yoktur. Gusülden sonra gelen beyaz sıvı mezi veya vedi olabilir. Mezi veya vediden dolayı abdest bozulsa da gusül gerekmez.

Büluğ çağına ermiş kimsenin dört çeşit suyu vardır.

1. İdrar, 2. Meni, 3. Mezî, 4. Vedî.

Bunlardan guslü gerektiren yalnız menidir. Meninin üç özelliği vardır: 1. Sıçrayarak çıkması, 2. Hazzın hasıl olması. 3. Yaş iken hamur kokusunu, kuru iken yumurtanın beyaz kısmının kokusunu vermesidir.

Vedî: İdrardan sonra çıkan katı ve beyaz bir sudur. Mezî de beyaz ve ince bir su olup şehvet hissi galebe çaldığı anlarda meydana gelen bir sudur. Binâenaleyh söz konusu “vedi” ve “mezi”den dolayı gusül gerekmez, ama normal abdest bozulur.

Şehvetten dolayı kadından gelen ıslaklığa ise "kazi" denilmektedir. Bundan dolayı sadece abdest bozulur ancak orucu bozmaz ve gusül gerekmez.

Boy abdesti dediğimiz guslün dinî ıstılahtaki tanımı, "niyet ederek suyu bedenin tamamı üzerinden akıtmaktır."1

A) Guslü Gerektiren Haller

1. Penisin başı veya kesik penisin geride kalan kısmından baş kadarının vagina ya da makada girdirilmesi halinde, bunu yapanlar ergen de olsalar küçük de olsalar, ikisinin de gusletmesi gerekir. Nitekim bu hususta Hz. Âişe (ra) validemiz şöyle demiştir:

"İki sünnet yeri birbirinin içine girdiğinde gusül yapmak farz olur. Ben ve Resûlullah böyle yaptık."2

2. Meninin (döl suyunun) akması. Bu durumda gusletmek gerektiğini sevgili Peygamberimiz (s.a.v) şu veciz ifadeleriyle bildirmişlerdir:

"Döl suyunun akmasından dolayı su (yani gusletmek) gerekir." 3

Uyku veya uyanıklık halinde, lezzet hissi versin vermesin akan meni guslü gerektirir. Uyku halinde meni akması olayına ihtilâm denir, ihtilâm olduktan sonra uyanan kişi, üzerindeki ıslaklığın meni mi yoksa mezi mi olduğu hususunda şüpheye düşerse gusül yapması zorunlu olmaz. Dilerse menidir deyip gusleder, dilerse mezidir deyip temizler ve abdest alır.

Hanefi mezhebine göre ise, bu durumda şüpheye düşen kişinin gusletmesi gerekir.

3. Hayız veya nifas kanı gören kadın, kanamanın kesilmesini müteakip gusletmelidir. Kanamasız gerçekleşen doğum da nifas hükmündedir. Yani bu durumdaki bir kadının, doğum gerçekleştikten sonra gusletmesi gerekir. Bununla ilgili olarak Hz. Peygamber (asm), Fâtıma bint Ebû Hubeyş'e şöyle demiştir:

"Hayız kanı geldiğinde namazı bırak. Kanama sona erdiğinde guslet ve namaz kıl." 4

4. Müslüman kişinin ölümü. Ölen bir Müslümanı yıkamadan mezara gömmek caiz değildir. Ancak şehidler bu hükmün dışında olup onları yıkamak gerekmez. Hz. Peygamber (asm), bineğinden düşüp ölen bir sahâbîyi yıkamalarını ashabına şöyle emretmiştir:

"Onu su ve sedir otu ile yıkayın; iki parça bezle de kefenleyin."5

5. Kâfirin cünüp iken Müslüman olması. Ama cünüp değilken İslâmiyet'i kabul ederse yıkanması farz değil, sadece mendup olur.

Şafii mezhebine göre meni necis kabul edilmemekle birlikte mezi ve vedi necistir. (İslam Fıkhı Ansiklopedisi, c. I, sh. 109)

Kaynaklar:

1. Şirbînî, Mugni'l-Muhtâc, 1/212.
2. Tecrid-i Sarih Tercemesi, 1/203; Buhârî, Gusül, 28; Müslim, Hayız, 87.
3. Buhârî, Vudû', 34; Müslim, Hayız, 81-83.
4. Buhârî, Hayız, 19.
5. Ebû Davud, Cenâiz, 84.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun