Kerbela'da Hz. Hüseyin'in yanında katledilenler hakkında bilgi verir misiniz?

Kerbela'da Hz. Hüseyin'in yanında katledilenler hakkında bilgi verir misiniz?
Tarih: 24.10.2012 - 01:53 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Muhammed b. Hanefîye'nin şöyle dediği rivayet edilir:

"Hüseyin'le beraber on yedi erkek öldürüldü. Bunların hepsi de Fatıma evladı idi."

Rivayete göre Hasan-ı Basrî de şöyle demiştir:

"Hüseyin'le beraber on altı erkek öldürüldü ki, bunların hepsi onun ehl-i beytindendi, o gün yeryüzünde onların benzerleri yoktu."

Başkaları dediler ki:

"Hüseyin'le beraber çocuklarından, kardeşle­rinden ve ehl-i beytinden yirmi üç erkek öldürüldü.

Hz. Ali'nin çocukla­rından öldürülenler şunlardı: Cafer, Hüseyin, Abbas, Muhammed, Osman ve Ebu Bekir.

Hz. Hüseyin'in öldürülen çocukları şunlardı: Aliyyü'l-Ekber, Ab­dullah.

Hz. Hüseyin'in kardeşi Hasan'ın öldürülen çocukları da şunlardı: Abdullah, Kasım ve Ebu Bekir.

Abdullah b. Cafer'in öldürülen çocukları da şunlardı: Avn ve Mu­hammed.

Ukayl'ın öldürülen çocukları şunlardı: Cafer, Abdullah ve Abdur-rahnıan."

Önceki kısımlarda da anlattığımız gibi, Ukayl'ın oğlu Müslim daha Önce Kûfe'de öldürülmüştü. Bunlar, Ukayl'ın oğullarıydılar. Bir de iki torunu öldürülmüştü. Abdullah b. Müslim b. Ukayl ve Muham­med b. Ebi Said b. Ukayl. Böylece Ukayl'ın evladından öldürülenlerin sayısı altıyı bulmuştu. Bunlar hakkında şairin biri şöyle demişti:

"Ali'nin öldürülen dokuz çocuğuna ve Ukayl'ın öldürülen altı çocu­ğuna ağla.

Peygamber, onların Gavder'de öldürüleceklerini söyledi. Düşman­lar, parlak ve keskin kılıçlarla onlara hücum ettiler."

Kerbela'da, Hz. Hüseyin'le birlikte öldürülenler arasında süt kar­deşi Abdullah b. Bakter de vardı. Başka bir rivayette anlatıldığına göre o, daha önce öldürülmüştü. Hz. Hüseyin, onu bir mektupla Kûfelilere gönderdiğinde İbn Ziyad, hücum ederek onu öldürmüştür.

Hz. Hüseyin'in adamlarından yetmiş iki kişi öldürüldü. Ğadiriyeliler, bir gün sonra onları defnettiler. Bunlar, Beni Esed kabilesinden idi­ler.

(bk. İbn Kesîr, El Bıdaye Ve'n-Nihaye, Çağrı Yayınları: 8/286-327)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun