Kabe’yi diğer peygamberler ziyaret etmiş midir?

Tarih: 27.06.2018 - 00:24 | Güncelleme:

Soru Detayı

​- Kabe’yi Hz. Musa veya Hz. İsa ziyaret etmiş midir?
- Bu konuda rivayet var mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hac ibadetinin diğer peygamberler tarafından da yerine getirildiği ve uygulandığı, putperestliğin egemen olduğu İslam öncesi Cahiliyet döneminde bile varlığını koruduğu ve sürdürdüğü açık bir gerçektir.

Kur'an’ın, hacla ilgili olarak anlamlarını açıklamaksızın kullandığı Eşhürün Ma’lûmat, Arafat, Meşar-i Haram, Eyyam-ı Ma’dûdat, Eyyam-ı Ma’lûmat, Beyt-i Atık ve Hac gibi kavramlarının, haccın ilk muhataplarınca bilinir ve anlaşılır olması da bu gerçeğin kanıtıdır. (bk. Bakara, 2/158, 196-203; Al-i İmran, 3/96-97; Maide, 5/1, 2, 95; Hac, 22/26-30)

Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'in kendisinden önceki peygamberlerin hac yaptığını açıklaması da değinilen gerçeği doğrulamaktadır. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur:

(Hac görevi olarak şeytan sembollerinin taşlandığı ve kurbanların kesildiği) Mina’da ki Mescid-i Hayf’da 70 peygamber namaz kılmıştır. Onlardan biri de Musa peygamberdi.” (Mecmeu’z-zevaid, III/221)

Şu rivayet de konuya açıklık getirmesi bakımından önemlidir:

"Peygamberler Harem-i Şerife yaya olarak gelirler ve yalın ayakla girerlerdi. Yalın ayak ve yaya olarak Beyt'i (Kâbe'yi) tavaf edip hac ibadetini yerine getirirlerdi." (İbn Mace, Menasik 25)

Hz. Abdullah b. Abbas (r.a.)’da şöyle anlatıyor:

(Veda hacları sırasında) Mekke ve Medine arasında bir vadiden birlikte geçiliyorken, Allah’ın Resûlü sordular:

- Bu hangi vadidir?

- Ezrak Vadisidir (Ya Resulallah!)

- Ben Mûsa peygamberi, iki parmağını kulaklarına koyup Telbiye duasını yüksek sesle okuyarak, Allah’a yakarış halinde bu vadiden geçtiğini görür gibiyim.

Abdullah b. Abbas anlatımını şöylece sürdürüyor:

Daha sonra bir dağ geçidinden geçiliyorken de Allah’ın Resulü (asm) bu geçidin hangi dağ geçidi olduğunu sordular. Herşa, denilince de şöyle buyurdular:

- Ben Yunus peygamberi de yuları hurma lifinden örülü bir sicim olan kırmızı bir deve üzerinde, yünden mamul bir cübbe giyinmiş olduğu halde, Telbiye duasını okuyarak bu vadiden geçerken izler gibiyim. (İbn Mace, Menasik 4; bk. Buhari, Hac 30)

Peygamber Efendimiz (asm)'in eski peygamberler­den Hz. Musa ve Hz. Yunus'u hadiste anılan halde görmesi ve onlara bakar gibi olması buyruğuyla, kastedilen manalar hakkında hadis şerhlerinde yapılan açıklamalar özetle şöyledir:

1. Bundan maksat, Hz. Peygamber (asm)'in onları hakikaten görmesi ve onları bu hâlde görmesidir. Çünkü pey­gamberler Allah katında dirilerdir, rızıklanırlar. Bu itibarla dünya­larını değiştirmiş olmalarına rağmen onların hac etmeleri mümkündür. Buna hiçbir engel yoktur.

Nitekim Peygamberimiz (asm) Miraç gecesi Musa Peygamberi kabrinde ayakta namaz kılarken görmüştür. Miraç gecesi peygamberlerin ruhları Resûl-i Ekrem’e arz edildiği gibi hac yolculuğu esnasında da bu iki peygamberin ruhla­rının Resûl-i Ekrem’e görünmeleri müm­kündür. Peygamberlerin cesetleri ise kabirlerindedir.

2. Önceki peygamberlerin dünya hayatında iken ifa ettikleri ibadet şekilleri ve hac yolculukları durumu, Peygamber Efendimiz (asm)'e temsili olarak Allah tarafından gösterilmiştir. Bu nedenle Peygamberimiz " … izler gibiyim." ifadesini kullanmıştır. Yâni "Onlara bakıyor gibiyim, görüyor gibiyim" buyurmuştur.

3. Anılan iki peygamberin hac yolculukları hali Resul-i Ekrem (asm)'e vahiy yoluyla bildirilmiştir. Bildirilen durum çok kesin, açık ve seçik olduğu için Resul-i Ekrem: "Onların bu hâli gözlerimin önündedir." demek istemiştir.

4. Resul-i Ekrem (asm) bu iki peygamberin anılan halde hac yolculuklarını rüyada görmüştü. Sonra Re­sûl-i Ekrem hac yolculuğu esnasında bu rüyayı hatırlayınca arkadaşlarına anlatmıştır. Peygamberlerin rüya­ları da vahiydir.

Hz. İsa'nın haccı da Peygamber Efendimiz (asm)'in gaybi mucizeleri arasında yer alır. Ebu Hüreyre'nin nakline göre Resulullah (asm) şöyle buyuruyor:

"Vallahi Meryem oğlu (İsa), Feccu'r-Ravhâ adlı mevkide hac yapmak veya umre yapmak yahut her ikisini de yapmak için telbiye getirecektir." (Müslim, Hac, 216, no: 1252)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun