Hz. Elyesa hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 16.04.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

ELYESA ALEYHİSSELÂM

Elyesa' Aleyhısselamın Soyu: Elyesa' b.Ahtub(1), b.Adiy, b.Şütlem, b.Efrâîm, b.Yûsuf, b.Yâkub, b.İshak, b.İbrahim Aleyhisselâm'dır(2). Elyesa' Aleyhisselâm'ın, İlyas Aleyhisselâm'ın amcasının oğlu olduğu da söylenir.(3)

Elyesa' Aleyhisselâm'ın İlyas Aleyhisselâm'a Halef ve Peygamber Oluşu ve Bazı Faziletleri:

İlyas Aleyhisselâm, Bâlebek kralı tarafından arattırıldığı sıralarda, bir gece, İs­railoğullarından çok yaşlı bir kadının evine sığınmış, saklanmıştı. Kadının, Elyesa' adındaki oğlu, çok hasta idi. İlyas Aleyhisselâm'ın duasıyla iyileşince, Elyesa' İlyas Aleyhisselâm'a iman ve onun peygamberliğini tasdik etti ve artık, yanından hiç ayrılmadı.

İlyas Aleyhisselâm nereye giderse, Elyesa'a Aleyhisselâm da oraya giderdi. İlyas Aleyhisselâm, yaşlanmış ve yaşı da bir hayli ilerlemişti. Elyesa' Aleyhisselâm ise, yetişmiş bir gençti(4).

İlyas Aleyhisselâm, Bâlebek kralından kurtulmak için Kasiyon dağında gizlen­diği zaman, Elyesa' Aleyhisselâm da kendisininin yanında bulunuyordu. İsrailoğullarının arasından ayrılıp giderken de, onu, yerine bırakmıştı(5).

Yüce Allah, İlyas Aleyhisselâm'dan sonra, Elyesa' Aleyhisselâm'ı İsrailoğul­larına peygamber olarak gönderdi. (6) İlyas Aleyhisselâm gibi, onu da, vahy ile te'yid eyledi(7). İsrailoğulları, Elyesa' Aleyhisselâm'a iman ettiler, saygı gösterdiler. Emir ve re'yine göre hareket ettiler(8).

Elyesa' Aleyhisselâm; ömrünün sonuna kadar, İsrailoğullarının arasında kalıp(9) İlyas Aleyhisselâm'ın yoluna ve şeriatına sarılarak onları, Allah'a davete de­vam etti(10).

Yüce Allah; Kur'ân-ı Kerim'inde, peygamberlerden şöyle bahseder:

"Nûh, İbrahim, Lut, İshak. Yâkub, Yûsuf, Eyyûb, Mûsâ, Harun, Dâvud, Süleyman, İlyas, Zekeriyya, Yahyâ ve İsâ Aleyhisselâmları överek andıktan sonra,(11)
"İsmail'i, Elyesa'ı Zülkifl'i de, an!
(İşte) bütün bunlar, hayırlı  insanlardı.'(12).
"İsmail'i, Elyesa'ı, Yûnüsü Lut'u da
(hidayete, peygamberliğe kavuşturduk)
Her birine, âlemlerin üstünde yüksek meziyetler verdik.
Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden kimini de
(yine üstün im­tiyazlara mazhar kıldık). Onları seçtik, onları doğru bir yola götürdük.
İşte, o
(yol), Allah'ın hidayet yoludur ki, o, bunu kullarından, kime dilerse ona nasîb eder.
Eğer, onlar da
(Allah'a) şerîk koşsalardı, yapageldikleri her şey, kendi hisapları-na, elbette boşa gitmişti.
Onlar, kendilerine Kitab, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir..." buyurur(13). Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selâm olsun!"

Dipnotlar:

1. Taberî-Tarih c.1,s.239, Sâlebî-Arais s.259, ibn.Esîr-Kâmi! 0.1,s.213, Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.2,s.4.
2. ibn.Asâkirden naklen Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.2, s.4.
3. Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.2, s.4.
4. Taberî-Tarih c.1,s.239, Sâlebî-Arais s.259, ibn.Asâkir-Tarih c.3,s.99,
5. Ebülfida-Elbidaye vennihaye c.2, s.4
6. ibn.Kuteybe-Maarif s.24, Taberi-Tarih c.1, S.240, Sâlebî Arais s.261.
7. İbn Kuteybe-Maarif s.24, Sâlebî-Arais s.260.
8. Sâlebî-Araîs s.260.
9. Taberî-Tarih c.1,s.24O, Sâlebî-Arais s.260, Ebülfidâ-Elbidaye vennihaye c.2,s.4.
10. Ebülfidâ-Elbidaye vennihaye c.2, s.4.
11. En'am: 74-85.
12. Sâd: 48.
13. En'am: 86-89.

(M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, TDV Yayınları: 2/143-144.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun