Hayvanların ve cinlerin ruhlarını da mı Azrail aleyhisselam alıyor?

Tarih: 17.10.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İnsanların ve cinlerin ruhunu ya bizzat Hz. Azrail (aleyhisselâm) ya da onun yardımcıları alır.

Peygamberlere bizzat Azrail'in (aleyhisselâm) kendisi gelir ve bazen de geldiğini haber verir. Meselâ, Hz. Âdem (aleyhisselâm), Musa (aleyhisselâm) ve Efendimiz'de (sallallâhu aleyhi ve sellem) böyle olmuş, hatta sahih bir hadiste ifade edildiği üzere, huzura girip ruhunu kabzetmesi için Efendimiz'den (sallallâhu aleyhi ve sellem) izin istemiştir. (el-Heysemî, Mecmeu'z-zevâid, 9/35; İbn Sa'd, et-Tabakâtü'l-kübrâ, 2/259.)

Azrail'in (aleyhisselâm) bizzat gelmediği durumlarda ise, vefat edenin derecesine göre ruh, ya Azrail'in (aleyhisselâm) bir yardımcısı tarafından ya da bizzat kendi nezaretinde kabzedilir.

Hayvanların ruhlarının kabzı ile ilgili konuda ise alimlerin farklı görüşleri vardır.

Bazılarına göre, insan veya hayvan olsun bütün ruhları Hz. Azrail kabzeder.

Diğer bazılarına göre ise, hayvanların ruhlarını doğrudan Allah kabzeder.

Bu görüşteki alimlerin dayanağı bir hadis rivayetidir.  Özetle şöyledir “Hayvanların ecelleri onların yapacağı tesbihe bağlıdır. Tesbihleri bittiği anda ecelleri de gelmiş olur. Ve bunların ruhlarını doğrudan Allah kabzeder. Azrail’in bunların ruhlarını kabzetmek gibi bir görevi yoktur.” (bk. el-Ukayli; ed-Duafau’l-kübra, 4/321; Deylemi, 1/418)

el-Ukayli, bu hadisi hem “Duafa=zayıfler” kitabına almakla, hem de sözlü olarak da bunun zayıf olduğuna işaret etmiştir(a.g.y).

- İbn Hacer el-Heytemi, hayvanların ruhlarını da Hz. Azrail’in alacağı görüşündedir. Dayanağı ise şu iki hadis rivayetidir:

1) Hz. Azrail Peygamber efendimize hitaben şöyle demiştir:

“Ya Muhammed! Vallahi eğer ben bir sivrisineğin ruhunu kazbetmek istesem, Allah emretmediği sürece onu kabzetmeye gücüm yetmez.” (İbn Hacer el-Heytemi, el-Fetava’l-hadisiye, 1 /3; el-Fevakihu’d-Devvani,1/100 )

- Kurtubi de “Bütün hayvanların ruhlarını doğrudan Allah’ın kabzedeceği”ne dair bir hadis rivayetine yer vermiş, ardından da bunun aksini söyleyen hadislerin de var olduğunu bildirmiştir ve yukarıdaki hadisleri zikretmiştir. (bk. Kurtubi, Secde:11. ayetin tefsiri)

2) İbn Abbas’tan nakledildiğine göre, Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Ben Azrail’e dedim ki: “Sen  yeryüzünün kara parçalarında ve denizlerinde yaşayan bu kadar ruhları nasıl kabzedebilirsin?” (bk.İbn Hacer el-Heytemi, a.g.y) (Buradaki delil, denizlerde yalnız hayvanların yaşamasıdır. Ayrıca “kara ve denizde olanlar” ifadesi geneldir, bütün ruh sahiplerini içine alır).

- İmam malik de “sivrisineğin ruhunu da Azrail mi alır?” sorusuna, “Onlarında nefisleri/ruhları var mı?” şeklinde bir soruyla karşılık vermiş. Onlar “evet” deyince de  İmam malik: “Onların da ruhlarını Azrail alır” diye cevap vermiş ve delil olarak da “Ölümleri anında ruhları Allah kabzeder” (Zümer, 39/42) mealindeki ayeti  zikretmiştir. (bk. Kurtubi, a.g.y)

Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki, hayvanların ruhlarını da Hz. Azrail’in aldığına dair bilgiler, bunun aksine olan bilgilerden daha fazladır.

Bununla beraber, şayet hayvanların ruhlarını doğrudan Allah’ın aldığına dair bilgiler sağlam ise, bunun hikmeti şu olabilir:

İnsanların ruhları için Azrail’in gönderilmesi, onlar için bir şereftir. Çünkü, Azrail Allah’ın özel bir memurudur. İnsanların ruhlarını almak için ölen insanın yanına gelmesi, insanoğlunun şerefli bir varlık olduğunun işaretidir. Kâfir de olsa bütün insanlar Allah’ın mükerrem yarattığı varlıklardır. Ahsen-i takvimde yaratılmışlardır.

Bir elçiyi gönderip ruhlarını bir emanet  olarak teslim almasını sağlamak, hiç bir elçi göndermeden doğrudan onu kabzetmek arasındaki katma değer farkını görmek zor olmasa gerektir.

İlave bilgi için tıklayınız:

CİN, CİNLER...

Hayvanlar da haşir meydanına çıkacaklar mı? Onların ahiret hayatından nasipleri nasıl olacak?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 100.000+

Yorumlar

maksoy

Ben hayvanların ruhlarının toprak olacağını biliyordum. Eğer ruhları ebedi kalacaksa nerede olacak?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
aygünsu

evet hayvanların belki cesedi toprak olup gidecek, ama bildiğim kadarı ilede haksızlığa uğrayanlar haklarını aldıktan sonra tekrar toprak olacaklar bir kitapta böyle okumuştum şu an hatırlıyamıyorum yani hayvanlara iyi davranıp onları sevmeliyiz.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editör

Mişkâtü'l-Envar isimli eserde İmam Mukatil'den bu hususta şöyle bir rivayet nakledilir:

Şu on hayvan Cennete girecektir:

1. İbrahim Aleyhisselâmın buzağısı.
2. İsmail Aleyhisselâmın yerine kesilen koç.
3. Salih Aleyhisselâmın bir mucizesi olan deve.
4. Yunus Aleyhisselâmı yutan balık.
5. Musa Aleyhisselâmın ineği.
6. Uzeyir Aleyhisselâmın merkebi.
7. Süleyman Aleyhisselâmın karıncası.
8. Belkıs'in hüdhüd kuşu.
9. Ashab-ı Kehf'in Kıtmir isimli köpeği.
10. Peygamberimizin Kasva isimli devesi.1

Ayrıca bu hususta Bediüzzaman Said Nursî ise, "Üçüncü Şua" olan Münacat isimli eserinde şöyle demektedir:

"Evet, ebedînin sâdık dostu ebedî kalacak ve bâkînin âyine-i zîşuuru bâki olmak lâzım gelir.
"Hayvanların ruhları bâkî kalacağını ve Hüdhüd-ü Süleymânî (a.s.) ve Nemli ve Naka-i Sâlih (a.s.) ve Kelb- Ashab-ı Kehf gibi bazı efrad-ı mahsusa hem ruhu, hem cesediyle bâkî âleme gideceği ve her bir nev'in ara sıra istimal edeceği bir tek cesedi bulunacağı rivayat-ı sahihadan anlaşılmakla beraber, hikmet ve hakikat, hem rahmet ve rububiyet öyle iktiza ederler."2

Ruh bâkî kalacağına göre, bütün hayvanların ruhları kendilerine mahsus alemde bâkî kalacaktır. Süleyman (as) Hüdhüdü, Ashab-ı Kehfin köpeği hem ruhu, hem de cesedi ile birlikte Cennete gidecektir. Diğer hayvanların da ruhları cennete girecektir. Ve ayrıca her bir tür mahlukun ara sıra kullanacağı bir cesedinin bulunacağı bildirilmektedir.

Onların Cennetteki hayatını, nerede, nasıl bulunacaklarını ise Ancak Cenab-ı Hak bilir. Çünkü o âlemin gerçek keyfiyetine bizim idrakimiz kâfi gelmez.

Evet, rivayetler değişik olsa da, Cennete girecek olan hayvanlar başlıca bunlardır. Onların Cennetteki hayatını, nerede, nasıl bulunacaklarını ise Ancak Cenab-ı Hak bilir. Çünkü o âlemin gerçek keyfiyetine bizim idrakimiz kâfi gelmez.

Cennete girecek olan bu hayvanların bu peygamberler ve bu zatlarla olan münasebeti hakkında ise Peygamberler Tarihi isimli eserlerde geniş malumat bulmak mümküdür.

1. Dürretü'n-Nâsihtn, s.57.
2. Şualar, s.45.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
dark3n

Aşırı ama aşırı derecede ağır bir dil kullanıyorsunuz. Sizi anlamak için sık sık sözlüğe başvurma gereksiniminde bulunuyorum. Lütfen yapmayın, daha günümüz Türkçe'sini kullanın. Sitenizi seviyorum, güzel bilgiler ve yazılar var fakat bu tür üsluplar beni okumaktan soğutuyor.

"Onlar, ahirette de ebedî bir hayat yaşamayacak ve adalet-i ilâhiyenin muktezası olarak muvakkaten haşrolsalar bile, Cennet ve Cehennem, kendileri için ferden-ferda bahis mevzuu olmayacaktır."

"adaleti ilahiye"nin yerine "ilahi adalet" dense daha iyi olmaz mıydı mesela ? Aynı zamanda "muktezası" "muvakkaten" "haşrolsalar" "ferden-ferda" kelimelerinden "haşr olunması" dışında hiçbirini bilmiyorum -ki bu kelime de çoğu insan tarafından bilinmiyor. Sitenize sözlük koymuşsunuz iyi güzel fakat sürekli sözlük açmamalıyız anlamak için sonuçta yabancı dilden tercüme yapmıyoruz. Anlama baksak da cümlenin akıcılığı kalmıyor ortada; dikkat dağılıyor.

Yorumumu elimden geldiğince saygılı bir şekilde yazmaya çalıştım, yayımlayıp yayımlamamak size kalmış, yayımlamayabilirsiniz ama lütfen, lütfen ve binlerce kez daha lütfen bu uyarıları dikkate alın.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun