Ayın Yarılması mucizesini haber verenler, o zaman hayatta mıydı?

Tarih: 24.04.2014 - 06:34 | Güncelleme:

Soru Detayı

- inşikakı kamer ve cennette verilecek yerler.. Ayın yarılması ile ilgili mucizeye itiraz ederek şöyle diyorlar:
- Hazret-i Ali, Huzeyfe İbn-i Yemân, Abdullah Ibn-i Mes'ud, Cübeyribn-i Mut'im ve Abdullah İbn-i Ömer gibi büyük sahabelerle sohbet ediyordu. Peygamberimiz o sırada bu olay yaşandığı zaman bu sahabelerden çoğu doğmamış. Diyorlar ki böyle büyük bir mucize için tüm Mekke’yi toplarmış peygamberimiz?..

Cevap

Değerli kardeşimiz,

a) Hz. Ali miladi 599 yılında doğmuştur. Hz. Peygamber (asm), peygamber olduğunda en az 10 yaşındadır. Ay’ın yarılması peygamberliğin dokuzuncu yılında gerçekleştiğine göre, Hz. Ali o sırada on dokuz-yirmi yaşlarındadır.

- Hz. Huzeyfe h. 36’da vefat etmiştir. Doğum tarihi bilinmemekle beraber, babasıyla birlikte Uhud savaşına katılmış, babası yanlışlıkla öldürülmüştür. Onun Ay’ın yarılması sırasında Mekke’de olmadığı bir gerçektir.

- Abdullah b. Mesud, -doğum tarihi bilinmemekle beraber- hicri 32. yılında vefat ettiği zaman 60 küsur yaşındaydı. Buna göre Ay’ın yarıldığı tarihte yirmi küsur yaşındadır.

- Cübeyr b. Mutim, Bedir savaşında müşriklerle beraber idi. 628’de Hudeybiye anlaşmasından sonra Müslüman olmuştur.

- Abdullah b. Ömer hicretten on dört sene önce doğmuştur. Ay’ın yarıldığı tarihte on yaşı civarındadır.

b) Buhari ve Müslim, bu olayı Hz. Enes, Hz. İbn Abbas’ın yanında, Hz. İbn Mesud’dan da rivayet etmiştir. Tirmizi de bu olayı Hz. İbn Mesud ve Mutim b. Cubeyr’den  rivayet etmiştir.

- İbn Hacer’in bildirdiğine göre, Ay’ın yarılmasını haber veren ravilerden Hz. Enes ve Hz. İbn Abbas bu olayı görmemişlerdir. Zaten bunlar da böyle bir şey gördüklerini söylememişleridir. Onlar duydukların nakletmişlerdir.

Ancak, bu olayı haber veren Abdullah b. Mesud, Cubeyr b. Mutim ve Hz. Huzeyfe bu olayı bizzat görmüşlerdir. (bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bari, 7/182)

c) Hz. Enes ve Hz. İbn Abbas’dan gelen sahih haberlere şüphe ile bakmak hadis ilminin kritelerine aykırıdır. Çünkü, sahabenin -kendi içtihatlarıyla ortaya koymaları mümkün olmayan- bu gibi konulardaki haberleri merfu hükmündedir. Yani verdikleri bilgiyi Hz. Peygamber (asm)'den öğrenmişlerdir. Burada da ya doğrudan Hz. Peygamber (asm)'den veya İbn Mesud gibi olayın şahidi olan sahabelerden dinlemişlerdir.

d) Ayın ikiye bölünmesi mucizesi, hem sahih hadislerde de hem tarih kaynaklarında geçtiği gibi, Kur’an ile de sabittir.

“Kıyâmet yaklaştı ve ay yarıldı. Kâfirler bir mucize görünce yüz çevirirler ve: ‘Bu devam ede gelen bir büyüdür.’ derler.” (Kamer, 54/1-2)

mealindeki ayetlerde Ayın yarıldığı ve kâfirlerin bunu inkâr edemedikleri, yalnız bunun bir büyü olarak değerlendirdiklerine vurgu yapılmaktadır.

e) el-Kettani, Ay’ın yarılması mucizesini mütevatir hadislerle ilgili yazdığı eserine almıştır. (bk. Nazmu’l-Mütenasir mine’l-hadisi’l-mütevatir, 1/211)

- İbn Sübki de bu olayla ilgili hadisin mutevatir olduğu ve Kur’an’la da sabit olduğunu belirtmiş ve bunu inkâr edenlerin ehl-i bida olduğuna işret etmiştir. (bk Kettani, a.y)

- İbn Hacer, İbn Abdulber, Kurtubî, Münavi gibi büyük hadis alimleri bu olayın manevi tevatür mahiyetinde olduğunu belirtmişlerdir. (bk. Kettani, a.y, 1/212)

Soruda geçen “Diyorlar ki böyle büyük bir mucize için tüm Mekke’yi toplarmış Peygamberimiz.” sözü bir hayal mahsulüdür. Kaynaklarda böyle bir bilgiye rastlayamadık.

En makul olan, mucizeyi göstermek isteyen kimseye o anda Allah’ın izniyle onu göstermektir. Bütün Mekke halkını toplayıp öylece mucize göstermesi diye bir gerekçe makul değildir.

Nitekim hayatı boyunca Peygamberimizi (asm) gösterdiği pek çok mucize vardır. Ancak hiçbirisinde, o an orada bulunmayan bütün insanları toplamak gibi bir çaba gösterdiğine dair tek bir kelime bile yoktur.

İlave bilgi için tıklayınız:

Ayın Yarılması mucizesi...
Peygamberimiz’in en önemli mu’cizelerinden biri olan “Şakku'l-Kamer” (ayın yarılması) mucizesi nasıl meydana gelmiştir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun