"Rumlarla barış yapacaksınız. Siz ve onlar ortak bir düşmana karşı savaşacaksınız." hadisi hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 09.11.2009 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hassan b. Atıyye'den demiştir ki: Mekhûl ile İbn Ebû Zekeriyya (bir gün) Halid b. Ma'danın yanına gittiler. Onlarla birlikte ben de gittim. (Halid b. Ma'dan) bize Cübeyr b. Nüfeyr'den hadis nakletti. (Halid) dedi ki: Cübeyr (bir gün bana) "Bizimle beraber gel (de) Zü Mihber'e gidelim" dedi. (Zü-Mihber) Peygamber Sallallahü aleyhi ve sellemin sahabilerinden bir adam (idi). Kısa bir süre sonra yanına vardık. Cübeyr ona, ahir zamanda Müslümanlarla kafirler arasında yapılacak barışı sordu; (Zü-Mihber de) şöy­le cevap verdi: Ben Rasulullah sallallahü aleyhi ve sellemi (şöyle) der­ken işittim:

“Sizler Rumlarla güvenli bir barış yapacaksınız. (Sonra) Siz ve onlar (birleşip) arkanızdan (saldıran başka) bir düşmanla sava­şacaksınız." (Ebû Dâvûd, Melahim 2; İbn Mace, Fiten 35; Ahmed b. Hanbel, IV-91; V-372, 409.)

Açıklama:

Bu hadis-i şerif müşriklerle sulh yapmanın caiz olduğuna delildir. İbn Mace'nin Sünen'inde ve Ahmed b. Hanbel'in Müsned'inde hadîs şu manaya gelen lafızlarla tamamlanmaktadır.

"... ve zafer kazanıp, ganimet mallarını alarak (savaştan) salimen çıkacaksınız. Sonra sa­vaştan dönüp de tepeleri bulunan bir meraya varacaksınız (orada) haç ehlin­den bir adam, haçı yukarı kaldırarak -Haç (yani Hrıstiyanlık) galip geldi- di­yecek, Müslumanlardan bir adam da kızarak, kalkıp o haçı kıracaktır, işte o zaman Rumlar, (aranızdaki) barışı bozarak (sizinle) büyük bir savaş yap­mak üzere toplanacaklardır."

Sözü geçen sahabi, Habeşistan Kralı Necaşi'nin erkek kardeşinin oğlu­dur. Müslümanlığı kabul ettikten sonra Medine'ye gelip Peygamber Efendi­miz (asm)'in özel hizmetinde bulunmuştur. Sonra, Şam'a gidip orada Rahmet-i Rahman'a kavuşmuştur. Beş hadis rivayet etmiştir. Ravileri ise Cübeyr b. Nüfeyr ile Halid b. Ma'dan'dır.

Ebû Dâvûd Melâhım kitabında şu ilâve de vardır:

«Müslümanlar da silahlarına koşup savaşacaklar ve Allah o Müslüman topluluğuna şehîdlik ikram edecektir.»

Bu hadis Rumlarla barış yapılacağını, ancak Rumların kışkırtmaları ile tekrar savaşılacağına işaret etmektedir.

"Rum, bilinen millettir. Kendi adlarına izafe edilen geniş bir ülkede otururlar. O ülkeye Bilâdı Rûm denilir. Neseplerinin aslında ihtilaf edil­miştir. Rum ülkesinin doğu ve kuzeyinde Türkler, güneyinde Şam ve İs­kenderiye, batısında deniz ve Endülüs (İspanya) vardır. Kisralar devrinde Rakka ve Şâmât Rum hudutları içerisindedir. Müslümanlar, Rum ülkele­rini fethedip onları kovuncaya kadar Antakya başkentleri idi." (Mu'cemü'l- Buldan'daki bu bilgi Bizans İmparatorluğunu tarif etmektedir. Zaten Bisans halkı Rum idi.)

Hadisi şerif, Rumlarla Müslümanlar arasında yapılacak barıştan söz ediyor. Metinden anlaşıldığı gibi savaştan sonra iki ordu dönecek ve içerisin­de yığma tepecikler olan geniş bir mer'aya gelecekler ve Rumlardan bi­risi sulhu bozmak maksadıyla savaşı haçın kazandığını söyleyecektir. Ya­ni savaşı Hristiyanların kazandığını iddia edecektir. Buna öfkelenen bir Müslüman da haçı kıracak ve aralarındaki barış sona erecektir. Böylece Rumlar Müslümanlarla savaşmak için toplanmaya başlayacaklardır.

Hadiste anılan böyle bir olayın tarihte meydana geldiğini gösteren bir bilgiye rastlayamadık. Şüphesiz hadise için bir zaman sınırı olmadığından, kıyamete kadar meydana gelmesi mümkündür.

Bunun önemli bir görünümü günümüzde gerçekleşti, "Din afyondur" diyen ve hiçbir dini kabul etmeyen komünizme karşı Müslümanlarla Hristiyanlar müşterek hareket etti.

Bediüzzaman Said Nursi, dinsiz ideolojilerin hakim olduğu böyle bir dönemde Hz. İsa (as)'ın yeniden dünyaya döneceğini müjdelemektedir. Bediüzzaman Hazretlerinin haber verdiği gibi, Hz. İsa (as) yeryüzüne ikinci kez gelişinde Kur'an'la hükmedecek, Kur'an'a tabi olacaktır. Hristiyanlık ile Müslümanlık birleşerek dinsizlik akımına karşı Kur'an ahlakını yaşayarak üstün geleceklerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 5.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun