New Age (Yeni Çağ) nedir?

Tarih: 24.04.2024 - 10:51 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

New Age hareketlerde büyü ve sihir çok büyük bir yer kaplamaktadır. Uzak Doğu dinlerinin tüm büyü ritüelleri, Şamanizm gibi büyü temelli batıl inanışları ve tarih boyunca süregelmiş her türlü o kült inanış bu batıl dinle tekrar dünya gündemine getirilmiştir.

Falcılık, tarot kartları, ruhlarla bağlantı kurarak gelecekten bilgi alma aldatmacası, medyumluk ve kehanette bulunma gibi batıl inanışlar new age kültürünün önemli bir bölümünü oluşturuyor. Zaten Guru ismini verdikleri yoga uzmanları da genelde ruhlarla bağlantı kurdukları, medyumluk yaptıkları, tarot kartları ile geleceği söyleyebilecekleri gibi iddialara başvurarak insanları etkilemeye çalışıyorlar. Oysa gaybı da ve müşahade edilebileni de sadece Allah bilir. (bk. Neml, 27/65; Cin, 72/26-27)

Onlara göre her insan özünde “ilahlık” enerjisi taşıdığı için, belli bir seviyeye geldiğinde “doğru-yanlış”, “günah-sevap” diye bir şey kalmamaktadır. Onlara göre insanın yaptığı her şey doğrudur.

Özetle, New Age, hem dinleri hem de bilimi birleştirdiğini iddia etmekle birlikte her ikisine de zarar veren, tahrif eden bir harekettir. İslam inancı ile de bağdaşmamaktadır.

Bu kısa bilgiden sonra detaya gelince:

New Age (Yeni Çağ) 20'nci yüzyılda Batı'da ortaya çıkan spritüal ve mistik bir harekettir. Özellikle 1970'lerden sonra büyük bir yükselişe geçen New Age akımı Türkiye dâhil bütün dünyaya hızla yayıldı.

New Age, köken itibari ile birbirinden farklı düşünce ve pratikleri bünyesinde barındırması, belli bir kurucusu ya da onu sistematik bir öğreti yahut din olarak topluma tanıtan karizmatik bir lider bulunmaması sebebi ile tam olarak ortaya çıktığı dönem ya da tarih ile ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır.

New Age, farklı felsefelerin ve çeşitli dinlerin, düşünce ve pratiklerini kullanarak yeni söylemler geliştiren ve birbirinden farklı kaynaklardan beslenen bir harekettir.

Dolayısıyla bu yeni dini akım, semavi dinler, Uzak Doğu dinleri, bilim, teknoloji ve bazı öğretilerin bir araya getirilerek oluştuğu eklektik yapıdaki bir yeni dini hareket olma özelliğini taşır. Bu akımın ismi, astrolojiden gelmektedir ve kelime manasına bakılırsa yeni çağ manasını içerdiği gibi özelde kova burcu anlamında da kullanılmaktadır.

Daha önceleri bu oluşumlar ve inanış biçimleri herhangi bir başlık altında değerlendirilmezken 1980’li yıllarda bu inanış biçimlerinin söylemlerindeki yeni insan ve toplum anlayışları ile gelecek yeni bir çağa işaret eden karakteristiği, onun New Age başlığı altında değerlendirilmesini gerektirmiştir.

Ancak bu süreçte var olan herhangi bir inanış biçiminde New Age ifadesinin kullanılmadığı bilinmektedir.

Sonuç olarak, daha sonraki bir süreçte geleneksel olan ile yeni olanı bir araya getiren ve yeni bir sentez ortaya koyan, ona kendi söylemleriyle bir karakter kazandıran, alternatif yaşam biçimlerine de açık olan, kimi zaman gizemli kimi zaman topluma hayalî gelebilen ruhsal öğretileri savunan gruplar, şahıslar ve öğretiler için türsel ya da şemsiye bir kavram olarak New Age kullanılmıştır.

New Age inanış ve uygulamalarının ortaya çıkış sebeplerinden en önemlileri şu şekilde sıralanabilir:

• Sekülerleşme ve Sekülerleşmeye tepki,
• Bireyselleşme,
• Küreselleşme,
• Rasyonelleşmeye Tepki,
 • Hızlı Değişim,
• Kültürlerarası İletişim,
• Anlam Arayışı,
• Yabancılaşma,
• Medya İlgisi ve Desteği.

New Age Movement uygulamaları o kadar karmaşıktır ki geleneksel Hristiyan doktrinlerini, sonraki yaşamın inancını birleştirir, tanımlanamayan uçan dairelerle burçları arasında ilişki kurabilir. Yani aslında net, açıklanamaz, ispatlanamaz ve kurumsal dinler gibi bir bağlantısı ya da doktrini olmayan alakasız yaklaşımları bir potada eritmeye gayret eder.

New Age kapsamındaki inanışların bir din olup olmadığı izlenecek bir doktrini, merkezî yönetime sahip olmaması din olmadığının temel göstergesi kabul edilmiştir.

Fenomenolojik açıdan bakıldığında ise new age kavramı, insanı merkeze alıp Tanrı’yı evrendeki bir enerji kaynağı olarak düşünen, kurtuluş reçetesi ile içsel uyanışı sembolize eden bir kavramdır.

Duruma bireyin ihtiyaçları, itirazları, düş kırıklıkları ve yabancılaşma duygusu açısından bakıldığında, dine dönüşten ziyade, seküler bir hayat organizasyonunu kabullenerek ve üstelik destekleyerek çeşitli boşlukların maneviyatla telafi edilmesi gibi bir sonuç doğurmaktadır. Din, dindarlık bağlamından uzaklaştırılmış, modernitenin işleyişi içinde yeni bir içerik kazanmıştır.

New Age hareketlerin özellikle günah ve ceza kavramını içermemesi, kişiyi düzenli ibadete zorlamaması, ahiretten çok dünyevi problemlere odaklanması, bilimsel terimlere atıf yapması, sevgi ve hoşgörü söylemini ön plana çıkarması sekülerleşen toplum ve bireylerde dinin alternatifi olarak tercih edilmesine ve hızlı bir şekilde yayılmasına neden oldu.

New Age hareketi, üyelerine, katı öğretiler benimseme zorunluluğu koymadığı için hareketin etrafında üye toplama konusunda hiçbir zorlanma yaşanmamıştır. Hareketin tam olarak nerede başladığı ya da son bulacağı, içerisinde barındırdığı birçok aktivite ve inanç birleşimlerinden dolayı tam olarak bilinememektedir.

Tam olarak bir yaratıcı ya da dini otoriteye bağlı olmadıkları için kesin bir kurucusu olmamakla birlikte faaliyet alanları da çok farklı alanlardan oluşmaktadır. Bu harekete göre içinde bulunan çağda insan, Tanrısal güç anlamında güç kazanıp Dünya üzerinde çok kolay ve istediği gibi bir hayat elde edebilmektedir. Diğer dinlerdeki gibi kesin uygulanması gereken kurallar yerine, enerji, kişisel gelişim gibi kavramlar dile getirilerek faaliyet yürütmektedirler.

Bireyi hep ön planda tutması, olumlu düşünme, pozitif düşünce, dünyaya ve hayata önem verme bu hareketi öne çıkaran, popüler kılan sebeplerdendir. Bu hareketin faaliyetlerini yapan ve hareket içerisinde son derece önemli görülen gazete ve dergi gibi yayın organlarında astroloji sayfaları, bunun yanında burçlarla ilgili bilgiler, yine falla ilgili bilgilerin verildiğine çok sık rastlanmaktadır. Bu durum popüler hâle getirilmeye çalışılmaktadır. Bunun dışında Uzak Doğu ile ilgili reenkarnasyon, ruhçuluk, terapi, meditasyon ve yoga merkezleri gibi merkezler popüler hale getirilmektedir

Çoğu New Age grubunda bir guru, üstat gibi lokal bir mistik vardır. Bu mistik, takipçilerinin hayatını ve kararlarını yönlendirir. Neredeyse her zaman bu mistikler hayat koçluklarını belli bir ücret karşılığı yapar, bu da üyeleri maddi yönden istismar etmeye kapı aralar. Tabi zaman zaman üyelerin cinsel olarak da istismar edildiği ile ilgili haberlere rastlamak mümkün.

Üstelik New Age yapıları kendilerini din olarak tanıtmadıkları için çoğu takipçi bir kült hareketin içesine girdiğinin farkına varmaz.

Türkiye Müslüman ağırlıklı bir toplum olduğu için Türkiye'deki New Age akımları İslam'la barışık bir görüntü sunmaya çalışırlar. Genelde kendilerini tasavvuf ile özdeşleştirir ve tasavvuf ile Uzak Doğu/New Age düşüncesinin benzediğini ima ederler.

Sonuç olarak New Age, hem dinleri hem de bilimi birleştirdiğini iddia etmekle birlikte her ikisine de zarar veren, tahrif eden bir harekettir. İslam inancı ile de bağdaşmamaktadır. Zira İslam inancında Allah evreni ve evrendeki her şeyi yaratan ve yaratılmış tüm varlıklardan münezzeh olan bir varlıktır. Evrendeki hiçbir yaratılmış varlıkta Tanrısal bir öz, tabiat bulunmamaktadır.

Bu noktada New Age hareketinin etkilendiği Uzak Doğu ve Hint kökenli dinlerin Tanrı algısının pantesit bir anlayışla şekillendiği görülmektedir.

Bu açıdan da İslam’ın aşkın Allah inancıyla bağdaşmamaktadır.

İslam inancında insan kul olarak aciz ve Allah’a muhtaç bir varlıktır. Ancak Yeni Çağ akımının iddialarına bakıldığında insan özü itibari ile üstün, mükemmel, bir nevi tanrısal bir öze sahip olarak tanımlanmaktadır.

Ayrıca bu hareketlerdeki guru, üstad vb. isimlerle liderlik yapan kişilerin sergilediği iddia edilen olağanüstülükler ve şifa verdiklerine dair iddialar hem İslam inancı açısından kabul edilebilir olmadığı gibi bilim açısından net, ispatlanamaz, açıklanamaz niteliktedir. Hatta bu kişiler insanların manevi duygularını istismar etmektedirler.

Dolayısıyla Müslümanlar olarak Kuran’a ve sahih sünnete ve de asırlardır oluşmuş kültür ve geleneğimize uygun olmayan bu hareketler manevi arayış içerisindeki insanlarımızı tatmin etmekten çok zarar vermekte, maddi ve manevi istismar etmektedir.

Kaynakçalar:

- Elif Doğan, Türkiye’de New Age Hareketi: Şifacı Grupların Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Tabanı Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme (Yüksek Lisans Tezi).
- Enis Doko, New Age Kültleri, Https://Www.Lacivertdergi.Com/Dosya/2020/11/20/New-Age-Kultleri, Erişim: 22.04.2024.
- Gözde Aynur Mirza, Yeni Dinselleşme Eğilimleri ve Maneviyat Arayışları (Doktora Tezi).
- Serpil Bozkurt, Geçmişten Günümüze New Age Hareketine Genel Bir Bakış, Serpil Bozkurt.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 99
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun