Nakşi tarikatının silsilesi Hz. Ebu Bekir'e mi dayanıyor? Tarikat sahabe döneminden beri var mı?

Tarih: 22.10.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Nakşibendîlerin, «Silsile-i Sâdâtı»

1. Hz. Ebubekr-i Sıddık (ra)
2. Selmân-ı Fârisî (ra)
3. Kâsım b. Muhammed (ra)
4. İmam Câfer'us-Sâdık (ra)
5. Ebu Yezîd-i (Bayezid) Bestâmî
6. Eb'ul-Hasan el-Harakânî
7. Ebu Ali Farmedî
8. Yusuf Hemedânî
9. Abdulkhâlık-ı Guncduvanî
10. Ârif-i Rîvegerî
11. Mahmûd-i İncirfağnevî
12 Aliy'y-i Râmitenî
13. Muhammed Baba Semmâsî
14. Emîr Kulâl
15. Muhammed Bahâuddîn Buhârî
16. Alâuddîn-i Attâr
17. Ya'kûb-i Çarhî
18. Nâsıruddîn Ubeydullah-ı Ahrâr
19. Kâdı Muhammed Zâhid Bedakşî
20. Derviş Muhammed Semerkandî
21. Muhammed Emkenegî
22. Muhammed Bâkı-Billâh
23. Ahmed Fârûkıy-i Serhindî
24. Muhammed Ma'sûm Fârûkı
25. Seyfuddîn Fârûkı
26. Nur Muhammed Bedevânî
27. Şemsuddîn Habîbullah Mirza Mazhar Cân-ı Cânân
28. Gulâm Ali Abdullah-ı Dehlewî
29. Halid Bağdâdî
30. Tâhâ-yi Hakkârî (Nehrili Seyyid Tâhâ)
31. Sıbğatullah Arvâsî (Kuşağı ve halefleri)

Tarikat, tasavvufun sistemleşmiş şeklidir. Tarîkatlar, hakikatlerin yollarıdır.(1)  Tarîkatlar, şeriatın birer delili, abıhayat dağıtan bir kevser kaynağıdırlar.(2) Asırlardır nice ehl-i iman, bu menbadan içmiş, bu muazzam hazineden istifade etmiştir.

Tarîkat, Resulullah (asm)'ın Mirac'ının gölgesinde kalb ayağıyla ruhanî bir seyrü sülûktur.(3)

Tarîkat, hakîkate giden bir yol olmakla beraber, tek yol değildir. Bütün hak tarikatlar, esaslarını Kur'ân'dan almışlardır.

Tarîkatı kabul etmek istemeyen bazı kimselerin, "Hz. Peygamber devrinde tarikat mı vardı?" şeklindeki soruları, bir cerbezeden ibarettir.

Zira, tarîkatın bütün esasları, zaten Resulullah (asm)'ın tatbikatına dayanmaktadır. Yani, uygulama vardır, fakat adı tarikat değildir. Tarikatın belli bir sistem içinde ortaya çıkması, hicri III. asra dayanır. Cüneyd-i Bağdadî, Bayezid-i Bistami gibi zatlar, tarîkatın ilk önderlerindendir. Daha sonraki dönemlerde gelen Şah-ı Nakşibend, Abdülkadir-i Geylanî, Mevlâna Celaleddin-i Rûmi, İmam-ı Rabbani gibi zatlar ise, tarîkatın en meşhur kahramanlarıdırlar.

Kaynaklar:

1. bk. Nursi, Sözler, s 464.
2. bk. Nursi, Mektubat, s. 444-445.
3. bk. Nursî, Mektubat, s. 443.

(Şadi Eren, Doç. Dr.)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun