Melekler Bedir Savaşı'nda müşrik öldürmüşler midir?

Tarih: 24.05.2011 - 00:00 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Ali b. Ebi Talib (ra), İbn Abbas ve diğerlerinden rivayet olunduğuna göre "melekler, uçlarını omuzları arasına sal­dıkları beyaz birtakım sarıklar sarmışlardı." Bunu, Reyhakî, İbn Abbas'tan nak­lettiği gibi, el-Mehdevî de ez-Zeccâc'dan nakletmiştir.

Ancak Cebrail (a.s), ez-Zübeyr İbn Avvâm'ın sarığına benzer sarı bir sarık sarmıştı. İbn îshak da böy­le demiştir. er-Rabi der ki: Onların nişanları "siyah beyaz renkli atlar" üzerinde bulunmaları idi.

Beyhakî, Süheyl b. Amr (r.a)'dan şöyle dediğini nakletmek­tedir:

"Ben, Bedir günü siyah beyaz renkli atlar üzerinde sema ile arz arasın­da nişanlı bir takım kimseler gördüm. Bunlar, hem müşriklerden adam öldü­rüyor, hem esir alıyorlardı."

"Burada Süheyl'in ayrıca 'nişanlı' ifadesini kullan­ması, siyah beyaz renkli atların âyet-i kerimede sözü geçen nişanın kendisi olmadığını gösterir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır."

Mücahid de der ki: Me­leklerin atlarının kuyrukları ve yeleleri kesilmiş, alınlarında ve kuyrukların­da renkli yünler ile sade yünden alâmetler bulunuyordu. (İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruç Yayınları: 4/362-363.)

İlave bilgi için tıklayınız

Kur'an'a göre melekler mÜslümanların yardımına gelmişler midir?

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun