Kiramen kâtibin melekleri, cünüp gezen kimseden incinir, anlamında bir hadis var mıdır?

Tarih: 05.01.2014 - 10:38 | Güncelleme:

Soru Detayı

"Cünüp olunca, çabuk gusledin; çünkü kiramen kâtibin melekleri, cünüp gezen kimseden incinir." anlamında bir hadis var mıdır?

- Eğer böyle bir rivayet varsa, o zaman Peygamber Efendimiz (asm)'in az da olsa gusül alamdan gecelediği nasıl açıklanabilir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hadis kaynaklarında, “...kiramen kâtibin melekleri, cünüp gezen kimseden incinir" manasına gelen bir bilgiye rastlayamadık.

Benzer bir hadis rivayeti şöyledir:

"İçinde köpek, resim ve cünüb bulunan eve (rahmet getiren) melekler girmez." (Ebû Dâvud, Libas,129; Nesâî, Tahare,167)

Bu hadisinin zayıflığı -veya bazı tevillerle kabul edilmesi gerektiği- anlaşılmaktadır.

Nitekim, el-Hattâbî, bu hadisin sahih olduğunu kabul etmekle beraber, bunun şöyle anlaşılmasının gereğine işaret eder: "Buradaki cünübten maksat, yıkanmaktan hoşlanmayan ve cünüp gezmeyi âdet haline getiren kimsedir, yıkanmayı geciktiren kimse değildir." (Avnu’l-Mabud, 1/260)

Bununla beraber, bu hadisin zayıf olduğunu belirten alimler de vardır. (bk. Avnu Elbanî, Daifu Ebî Davud, 1/76)

Buhari’de geçen hadis rivayetinde "İçinde köpek, resim (ve cünüb sözcüğü yok) bulunan eve (rahmet getiren) melekler girmez." şeklindedir. (bk. Buhari, Bed’u’l-halk, 7,17)

Bu da içinde “cünüb” kelimesinin geçtiği rivayetlerin sahih olmadığını göstermektedir. (bk. Avnu’l-Mabud, a.y)

Hz. Peygamber (asm)'in gusletmeden cünüp olarak (yalnız abdest alarak) sabahladığına dair sahih hadisler (bk. Buhari, Gusül, 25, 26, 27) sorudaki hadis rivayetinin zayıf  olduğunun bir delilidir.

Cünüplük halinin devamı süresince yiyip içmek, uyumak veya yeniden cinsî münasebette bulunmak isteyen kimse­nin abdest alması, Hz. Peygamber (asm)'in bu konudaki uygulamasını göz önüne alan Şâfî, Hanbelî ve bazı Mâli­kî âlimleri tarafından müstehap kabul edilmiş, Mâlikî fakihlerinin bir kısmı da bunun vacip olduğunu ileri sürmüşler­dir.

Hanefîler ise, abdest almadan uyu­ma veya yeniden cinsî münasebette bu­lunmada bir sakınca bulunmadığını, ye­mek içmek için el ve ağzı yıkamanın müs­tehap olduğunu belirtmişlerdir.

Oruçlu kimsenin cinsî münasebet, is­timna vb. bir yolla cünüp olması orucu bozmakla birlikte ihtilâm olması orucu bozmaz. Oruç vakti başlamadan mey­dana gelen cünüplük hali, oruca zarar vermediğinden geceleyin cünüp olan bir kimse sahurdan sonra gusül yapmadan uyumuşsa sabah uyandığında yıkanır. Ancak böyle bir kimse gusledip sabah namazını kılmadığı için günah işlemiş olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun