Hanefi Fakihi Muhammed b. Ahmed b. Abdilazîz el-Konevî hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 11.01.2013 - 08:29 | Güncelleme:

Cevap

Değerli kardeşimiz,

İBNÜ'R-RABVE: Ebû Abdîllâh Nâsıruddîn Muhammed b. Ahmed b. Abdilazîz el-Konevî ed-Dımaşkî (ö. 764/1363), Hanefî fakihidir.

Aslen Konyalı olup 679 (1280) yılı başla­rında Dımaşk'ta doğdu ve burada yaşa­dı. Radıyyüddin İbrahim b. Süleyman el-Mantıki'den Burhâneddin el-Merginanî'nin el-Hidâye adlı eserini okuyarak 721 (1321) yılında fetva icazeti aldı.

Ayrıca Sadreddin Ali el-Hanefî ve İbn Balaban'dan fıkıh öğrendi. Fıkıh, usûl-i fıkıh, ferâiz ve Arapça gramerinde uzmanlaştı. Dimaşk'taki Yelboğa el-Yahyâvî Camii'nde müderris ve hatip olarak görev yaptı. El-Mukaddemiyyetü'l-Cevvâniyye Medresesi'nde ders verdi.

Ebû İshak Burhâneddin İbrahim b. Mûsâ b. Eyyûb el-Ebnâsî ken­disinden ders ve fetva icazeti aldı. 759'da (1358) gittiği Kahire'de bir süre ikamet etti. Hac görevini yerine getirdikten son­ra Dımaşk'a döndü ve 20 Cemâziyelevvel 764 (7 Mart 1363) tarihinde burada vefat ederek Sûfiye Kabristanı'na defnedildi.

İbnü'r-Rabve'nin eserlerinden, yalnız Ebü'l-Berekât en-Nesefî'nin usûl-i fıkha dair Menârü'l-Envâr'ının muhtasarı olan Kudsü 'I-esrâr fi'htisari'l-Menâr günü­müze ulaşmıştır. (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa. nr. 664/1, vr. 1-14; Lâleli, nr. 3658, vr. 86-105)

Kaynaklarda adı geçen diğer eserleri de şunlardır: Şerhu'l-Menâr, el-Mevâhibü'l-Mekkiyye fî şerhi Ferâ'i-zi's-Sirâciyye, ed-Dürrü'l-münîr fi halli işkâli'l-kebîr. (Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî'nin el-Câmiu'l-kebîr'inin şer­hidir.)

Ayrıca Kâtib Çelebi, Habbâzî'nin eksik kalan el-Hidâye şerhini "Tekmile-tü'l-fevâ'id" adıyla tamamladığını kayde­der. (Keşfü'z-zunûn, II, 2033; bk. T.D.V. İslam Ansiklopedisi, Cengiz Kallek, İbnür Rabve md., İstanbul - 2000, c. 21, s.179)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun