Çamurdan kuşu yaratan kimdir?

Tarih: 21.12.2016 - 04:05 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Hz. İsa'nın çamurdan kuş yapıp yaratması ''Arapçasında yaratırım ifadesi geçiyor'' veya ölüleri diriltmesi burada hakikatte yaratan ve dirilten Allah mıdır Hz. İsa mıdır?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Her şeyi yaratan Allah'tır. Elbette peygamberlere ihsan edilen mucizeleri yaratan da Allah'tır.

Allah'ın uluhiyetinde ortağı olmadığı gibi, rububiyetinde ve yaratmasında da asla ortağı yoktur.

Soruda geçen konu iki ayette geçmektedir. İlgili ayetlerin mealleri şöyledir:

“Onu İsrailoğullarına bir elçi kılacak ve o şöyle diyecek: 'Kuşkuya yer yok, işte size Rabbinizden bir mucize ile geldim; size çamurdan kuş biçi­minde bir şey yapar ona üflerim, Allah'ın izni ile derhal kuş oluverir; yine Al­lah'ın izniyle körü ve cüzzamlıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim; ayrıca evleriniz­de ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimseler iseniz elbette bunda sizin için bir ibret vardır.'” (Al-i İmran, 3/49)

“İşte o zaman Allah şöyle diyecek: 'Ey Mer­yem oğlu İsâ! Sana ve annene lütfettiğim nimetleri hatırla! Seni Ruhulkudüs ile (Cebrail) desteklemiştim de hem beşikte iken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşuyordun. Sana yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiş­tim. Benim iznimle çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp ona üflüyordun ve benim iznimle derhal kuş oluyordu. Benim iznimle körü ve cüzamlıyı iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun. Sen onlara açık kanıtlar getirip içlerinden inkâr edenler 'Bu düpedüz bir büyü!' dediklerinde İsrâiloğullarının sana zarar vermelerini önlemiştim.'” (Maide, 5/110)

Hz. İsa tarafından gösterilmekte olduğu bildirilen mucizelerin, Hz. İsa’nın muhatapları açısından önem taşımasının yanı sıra, daha sonra Hristiyanlıkta bun­lara bağlanan sonuçlar bu dinin mensuplarını ona tanrılık izafe etmek gibi tehlike­li bir mecraya sevk etmiş olduğundan, her iki ayette de bunların yüce Allah'ın iznine bağlı olduğuna sık sık dikkat çekilmiştir.

Allah, çamurun, kuş suretine sokulması meselesi ile bu suretin canlı bir kuşa dönüşmesi meselesinde kendinin izni olmasına dikkat çekmiştir. Ayetteki, “Allah'ın izni ile... Benim iznim ile..." kayıtları, meydana gelen bu işin Hz. İsa'nın kudreti ve yaratması ile değil, Allah’ın kudreti ve yaratması ile olduğunu tekit etmek için tekrar tekrar ifade edilmiştir.

Bu husus öylesine önemlidir ki, peygamberin bir beşer olduğu ve gösterdiği bütün olağanüstü hallerin Allah'tan mesaj getirdiği iddiasını desteklemek için, yine O'nun tarafından sağlandığı göz ar­dı edilirse, peygambere iman etmenin hiçbir değeri kalmaz ve dalâlete sapılmış olur.

Nitekim Hristiyanlar bu olağanüstü durumları bütün evrenin yaratıcısı olan yüce Allah'ın mutlak kudretine bağlamak yerine, Hz. İsa’yı tanrılaştırma yoluna girmişler, böylece dinî hayatlarım çürük bir zihniyet üzerine bina etmişlerdir.

İşte, her iki ayette de, Allah'a ortak koşma unsuru içeren bütün inanç­ların savunucularına, Hz. İsa'nın getirdiği mesajın da tevhid inancına dayalı oldu­ğu hatırlatılmaktadır.

Ayrıca, bu ağır hatayı Allah'ın vahyine mazhar olmuş bir peygambere yüklemenin dayanak­tan yoksun ve O'nun elçisine iftira olduğunu gözler önüne sermek üzere Maide su­resinde karşılıklı konuşma üslûbu içinde Hz. İsa'nın insanla­ra "Beni ve annemi tanrı edinin." demiş olamayacağı ortaya konur:

"Allah 'Ey Meryem oğlu İsa! İnsanlara sen mi "Allah'ın dışında beni ve annemi birer tanrı kabul edin." dedin, buyurduğu zaman o şu cevabı verir: "Haşa! Seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi iddia etmek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin, ama ben senin zatında olanı bilmem. Gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin."

"Ben onlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim; 'Benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a kuluk edin.' dedim. İçlerin­de bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanık idim. Fakat sen benî iç­lerinden aldıktan sonra, onların halini bilip gören sadece sensin. Sen her şeye şahitsin."

"Şayet onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları atfedersen, hiç kuşku yok sen hem izzet hem hikmet sahibisin."

"Allah şöyle buyurur: 'Bugün doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için, ebedî kalacakları ve altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan hoşnuttur, onlar da O'nun rızâsını kazanmaktan ötürü mutludurlar. İşte büyük kurtuluş budur.

Göklerin, yerin ve iç­lerindeki her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O her şeye kadirdir.'" (Maide, 5/116-120)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun