Beyaz horoz benim dostum şeklinde sahih bir hadis var mıdır?

Tarih: 28.05.2020 - 20:01 | Güncelleme:

Soru Detayı

“Beyaz horoz benim dostum, dostumun dostu ve Allah düşmanının düşmanıdır" şeklinde sahih bir hadis var mıdır? ​Böyle bir hadis varsa neden sadece beyaz horoz için söylenmiştir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hayır, beyaz horoz benim dostum.. şeklinde sahih bir hadis yoktur. Alimlerimiz bu anlama gelecek rivayetler için ya uydurma ya da zayıf demişlerdir.

Beyaz horozla ilgili rivayet şöyledir:

“Beyaz horoz benim dostumdur, dostumun da dostu ve Allah düşmanlarının da düşmanıdır. Sahibinin eviyle birlikte yedi evi daha korur.” (1)

Bu rivayetin sıhhatiyle ilgili alimlerin değerlendirmeleri özetle şöyledir:

İbnü’l-cevzi ve Fetteni bu rivayetin mevzu yani uydurma olduğunu belirtirler. (2)

İbn Hacer el-Askalani bu hadisin mevzu olduğu ile ilgili kesin bir hükme varamadığını ifade etmiştir. Sehavi ise senet zincirinde ve hadisin metninde, zayıflık ve şüphelenmeyi gerektiren hususlar olduğunu söylemiştir. (3)

Süyuti münker yani zayıf olduğunu söylerken (4) Şevkani, mevzu değil, zayıf olduğuna hükmetmiştir. (5)

Ali el-Kari de uydurma olmadığı görüşündedir. (6)

Şami es-Salihi, hadisin bütün kaynaklarını tahric etmiş sonra da gelen bütün

tariklerin zayıf olduğunu ifade etmiştir. (7)

Eğer beyaz horozla ilgili sahih bir hadis varsa, bu özelliği yeryüzündeki bütün horozlar için değil, Hz. Peygamber (asm) Efendimizin horozuna özel bir durum olarak tevil etmek ve yorumlamak mümkündür. Nitekim Hz. Aişe validemiz “Hz. Peygamber (asm), o horozu gece eve yanına alırdı.” (8) demiştir.

Kaynak:
1) İbn Kuteybe, Uyunü’l-Ahbar, Kahire, 1996, 2/89.
2) İbnu’l-Cevzî, Kitabü’l-Mevzuat, Riyad, 1997, 3/135; Fettenî, Tezkiratü’l-Mevzuat, Beyrut, 1967, s. 153; Münavi, Feyzu’l-Kadîr, 3/553.
3) Sehâvî, el-Makasıd, Beyrut 1985.  s. 353.
4) Süyûtî, el-Leâli, 2/193-194.
5) Şevkani, el-Fevâid, Kahire 1960, s.172.
6) Ali el-Kârî, el-Esrârü’l-merfua, s. 206.
7) Şami es-Salihi, Sübülü’lhüda, Beyrut 1993, 7/416.
8) Sehâvî, el-Makasıd, a.y.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun