el-Fecru'l-Münir kitabı ve müellifi Fakihani hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 02.02.2009 - 14:03 | Güncelleme:

Soru Detayı

el-Fecru'l-Münir kitabı ve müellifi Fakihani hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

- el-Fecru’l-Münir’in tam adı: “el-Fecru’l-münir fi’s-salati ala’l-beşiri’n-nezir” şeklindedir. Hz. Peygamber (asm)’e yapılan salavatın faziletini, sevabını, şeklini -hadis kaynaklarına dayanarak- anlatan bir kitaptır.

- Müellifinin adı: Ali b. Salim b. Sadaka, el-Lehmî’dir, Malikî mezhebi alimlerindendir. Tacuddin el-Fakihanî olarak da bilinen müellif, Ebu Hafs el-İskenderanî lakabıyla da meşhurdur.

- Fakihanî kaynaklarda ahlak ve yaşayışıyla örnek bir kişi diye zikredilir. Mâlikî mezhebinin temel metinlerinden İbn Ebû Zeyd’in er-Risâle’sine yazdığı şerhte bir kısım tercihlerde bulunması ve mezhepteki bazı mesâilin naklinde kendisinden sonraki eserlerde referans alınması mezhep içindeki konumunun güçlü olduğunu göstermektedir.

Bununla birlikte mezhep taassubu taşımadığı da belirtilir.

Cemmâîlî’nin ʿUmdetü’l-aḥkâm ve Nevevî’nin el-Erbaʿîn’ine yazdığı kapsamlı şerhler İbn Hacer başta olmak üzere kendisinden sonraki şârihlere kaynak teşkil etmiştir.

Eserleri.

1. et-Taḥrîr ve’t-taḥbîr şerḥu Risâleti İbn Ebî Zeyd el-Ḳayrevânî.

2. Riyâżü’l-efhâm fî şerḥi ʿUmdeti’l-aḥkâm. Cemmâîlî’ye ait ahkâm hadisleri derlemesinin şerhidir. Şerhinde kırk beş esere atıfta bulunan Fâkihânî doğu ve batı İslâm ulemâsının görüşlerini bir araya getirmiştir.

3. el-Menhecü’l-mübîn fî şerḥi’l-Erbaʿîn. Nevevî’nin meşhur kırk hadis mecmuasının orta hacimde bir şerhidir (nşr. Ebû Abdurrahman Şevket b. Rıfkī b. Şevket, Riyad 1428/2007).

4. el-Ġāyetü’l-ḳuṣvâ fi’l-kelâmi ʿalâ âyeti’t-taḳvâ. Gazzâlî’nin İḥyâʾü ʿulûmi’d-dîn’i esas alınarak Tahrîm sûresinin 2 ve 3. âyetlerinin tefsir edildiği eserde tasavvufî bir yaklaşım görülmektedir

5. el-İşâre fi’n-naḥv. Kaynaklarda el-İşârât ve Muḳaddime fi’n-naḥv olarak da anılan muhtasar bir eserdir

6. Telḫîṣü’l-ʿibâre fî şerḥi’l-İşâre (Şerḥu’l-İşâre).

7. el-Fecrü’l-münîr fi’ṣ-ṣalâti ʿale’l-beşîri’n-neẕîr.

8. el-Mevrid fi’l-kelâm ʿalâ ʿameli’l-mevlid.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yazar:
Sorularla İslamiyet
Kategori:
Okunma sayısı : 1.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun