Cihad da bir tür zorlama değil midir?

Tarih: 11.04.2006 - 00:00 | Güncelleme:

Soru Detayı

- Dinde zorlama yoktur deniliyor. 
- Cihad, insanları savaş zoruyla Müslüman etmek midir?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Harpte maksat ne olmalıdır? Bu sorunun cevabını iki maddede özetleyebiliriz:

- Bize saldıran yahut saldırıya hazırlanan düşmana karşı kendimizi müdafaa etmek,

- Zâlim devletlerle savaşarak, insanlığa hürriyet ve hidayet yolunu açmak.

“Dinde zorlama yoktur...” (Bakara, 2/256)

Ancak, cennet yolunu zorla kapamak isteyenlerle de savaşmak gerekir.

Bunda başarı sağlandıktan sonra, kişi inancında serbest bırakılır. Dilerse İslâm’ı kabul eder, dilerse kendi dininde yaşamaya devam eder. İkinci yolu tercih ederse cizye verir. Bu vergi, savaşlara katılmamanın ve İslâm ülkesinde her türlü can ve mal güvenliği içinde yaşamanın bedelidir.

Cihatta hedef öldürmek değil diriltmek olmalı. Ölü kalpleri diriltmek, sönük fikirleri aydınlatmak, donuk hissiyatlara can vermek.

İnsanları yurtlarından etmek değil, onlara ebediyet yurdunu kazandırmak olmalı.

Bu diriliş hareketinin önüne çıkanlar ölümü hak etmiş olurlar. Çokların hayat bulması için, belli bir azınlığın ölmesi gerekiyorsa buna da “evet ” dememiz gerek. Aksi hâlde çoğunluğa zulmetmiş oluruz.

Elmalılı Hamdi Yazır, savaşı, “harb-i ıslâh ve harb-i ifsad” diye ikiye ayırır ve mü’minlere emredilen harbin “ıslâh harbi” olduğunu beyan eder. Cihada çıkan mü’minleri de “azaba istihkak kesbetmiş bir kavme azab-ı Hakk’ın tatbikine memur bir el” olarak görür.

O hâlde, savaşı bir ibadet anlayışıyla yapmak ve bu ibadetin kaidelerine de en ince teferruatına kadar uymak gerekiyor.

“Antlaşma yaptığınızda Allah’ın ahdini yerine getirin.” (Nahl, 16/91)

emrine uyulacaktır.

“Size savaş açanlarla Allah yolunda çarpışın. (Allah’ın koyduğu) Sınırları aşmayın. Çünkü Allah, haddi aşanları sevmez.” (Bakara, 2/190)

fermanına kulak verilecek, his ve hevese kapılmaktan, aşırı gitmekten sakınılacaktır.

Kadın, çocuk, ihtiyar gibi harbe iştirak etmeyenlere ilişilmeyecektir.

Ve böyle nice kurallara aynen uyulacaktır.

Aksine hareket edenler sorumlu olurlar; tıpkı diğer ibadetlerde olduğu gibi.

* * *

Bir kısım muarızlar Kur'an'daki, cihadın yerine getirilmesiyle alakalı ayet-i kerimelerin cihadın bir manada zorlama olduğu manasına geldiğini söylemeye çalışmaktadırlar. Ama, gerçek öyle değildir.

Cihad, küfür cephesine ait zorlamaları bertaraf etmek için ve düşünce hürriyetini engelleyip, iradeleri baskı altında tutmayı ahlak hâline getirmiş bu küfür cephesinin zalimane tavrına mani olmak içindir. İslam, muhkem ve değişmez kaidesiyle, insanların kendi düşünce ve iradeleriyle hareket etmelerine zemin hazırlamış, bunun önüne geçmeye çalışan her tüşebbüs ve zümreye karşı da cihat ilan etmiştir. Bu mevzuda ifade edilecek tek gerçek şudur:

"İradelere vurulan pranga İslam'ın cihat emriyle kaldırılmıştır."

Evet, düşünce adına yeryüzündeki muvazene bu emirle temin edilmiştir.(1) Böyle olmasaydı, mesela Suriye Hristiyanları, ülkelerinin Roma imparatoru tarafından geri alınacağı endişesi karşısında, kiliselerine dolup Müslümanların zaferi için dua ederler miydi?

Ve yine, böyle olmasaydı, bir ucundan diğer ucuna altı ayda ulaşılamayan, alabildiğine geniş bir coğrafyada, asırlar boyu emniyet ve asayişi temin ile hükümran olan İslam Devletleri kurulabilir miydi?

İslam mücahitleri, cihat emriyle cihanın dört bir yanına insanlık, mürüvvet ve huzur götürürken, fethettikleri ülke insanlarına kendi dindaş ve soydaşları gibi davranmışlardır. Onların bu tutum ve davranışları, kapısına vardıkları kale kapılarıyla birlikte gönül kapılarının da kendilerine açılmasına vesile olmuştur. O ülkelerin ilim ve sanat birikimlerini değerlendirip, sahalarındaki kıymetlere çalışma zemini hazırlayarak, çok çeşitli din ve kültürden ilim, fikir ve sanat erbabının insanlığa hizmetlerini mümkün kılmışlardır. Onları İslam toplumu içinde de onure etmişlerdir.(2)

Kaynaklar:

1. Bedaiu's-Sanai, 7/246; eş-Şerhü'l-Kebir, 9/398, 399.
2. Mevlana Şibli, İslam Tarihi, 7/153.

İlave bilgi için tıklayınız:

Dinde zorlama var mı? Namaz kılmayan kişiye ceza verilir mi? ...

İslam dininde zorlama olmadığı halde başka ülkeleri fethetmek için cihada çıkmak ...

Din, cihad ve zorlama: İslam barış dini midir? "Ben, insanlar Allah'dan başka ilâhın ...

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yazar:
Kategori:
Okunma sayısı : 10.000+
Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun