Ayat-ı hırz (korunma / sığınma ayetleri) hangi ayetlerdir ve faydalarını sıralar mısınız?

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Hırz, cin ve şeytan gibi varlıkların şerrinden korunmak, hastalık ve musibet gibi rahatsızlıklardan kurtulmak demektir. Bu maksatla okunan ayetlere de "Hırz Ayetleri" denilir.

Söz konusu ayetler cin ve şeytan şerrinden kurtulmak için ve sara hastalığına ve sihre, büyüye karşı korunmak için yedi gün okunur ve bu ayetleri kişi aynı zamanda üzerinde de taşıyabilir.

- Ancak bu gibi, duaların, özellikle ayetlerin -az bir kısmı hariç- kaynağı hadislerden ziyade, salih kimselerin tecrübeleridir. Nitekim Suyutî de bu konuda şunları söylemiştir:

“Müelliflerin ‘Kur’an’ın havassı’ olarak zikrettikleri hususların büyük bir kısmı salih kimselerin tecrübelerine dayanır.” (bk. İtkan, 2/434)

- Bununla beraber, 33 ayetin koruyucu olduğuna dair İbn Ömer’den rivayet edilen bir hadiste konu Hz. Peygamber’e dayandırılmıştır.  
İlgili ayetler şunlardır:

Bakara: 1-5 (Mukattaat harfi sayılmadığı için dört ayet denilmiş), 255-257, Bakara: 284-286. Araf: 54-56. İsra: 110. Saffat: 1-11, Rahman: 33-34. Haşir: 21-24. Cin: 1-4(Eli-Lam-Mim hariç ayetlerin adedi 33’tür.)

İbn Neccar’ın rivayet ettiği bu hadis için (bk. Suyuti, ed-Durru’l-Mensur, 1/70-71) sahih olup olmadığını gösteren bir değerlendirmeye rastlayamadık.

Kitaplarda verilen bilgilere göre, Hırz ayetleri Kur'an-ı Kerim'deki sırasıyla şunlardır:

- Fâtiha suresi,

- Bakara suresi: 1-5; 163,164; 255-257 ve 285, 286. ayetler,

- Âl-i İmrân suresi: 18,19. âyetten sadece: "İnneddîne indellâh-il-islâm" kısmı, 26, 27, 154. ayetler,

- En'âm suresi: 17. ayet,

- A'râf suresi: 54-56. ayetler,

- Tevbe suresi: 51,128 ve 129. ayetler,

- Yunûs suresi: 107. ayet,

- Hûd suresi: 56. ayet,

- İbrahim suresi: 12. ayet,

- İsrâ suresi: 43, 110 ve 111. ayetler,

- Mü'minûn suresi: 116-118. ayetler,

- Ankebût suresi: 60. ayet,

- Rûm suresi: 17 ve 18. ayetler,

- Fâtır suresi: 2. ayet,

- Yasin suresi: 83. ayet,

- Saffât suresi: 1-11 (ilk on bir ayet), 180-182. ayetler,

- Feth suresi: 27-29. ayetler,

- Rahmân suresi: 33-36. ayetler,

- Hadîd suresi: 1-5 (ilk beş) ayetler,

- Haşr suresi: 21-24. ayetler,

- Cin suresi: 1-6 (ilk altı) ayetler,

- Burûc suresi: 20-22. ayetler,

- İhlâs suresi,

- Felak ve Nâs sûreleri.

Bu ayetler cin ve şeytan şerrinden kurtulmak için ve sara hastalığına ve sihre, büyüye karşı korunmak için yedi gün okunur ve bu âyetleri kişi üzerinde taşıyabilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Yorum yapmak için giriş yapın veya kayıt olun