Cemadat, dağ, taş, toprak konusunda en çok merak edilenler

1 Akan suya bakmak insanı dinlendirir, manasında hadis var mı?

- İlgili rivayette şöyle denilmiştir:

“Üç şey gözü parlatır (güzün nurunu güçlendirir): Akan suya bakmak, yeşilliğe bakmak ve güzel yüze bakmak.” (Deylemi, 2/91; Acluni, 1/373)

- Bu hadisin değişik isnat yolları vardır. Merfu (Peygamberimizin sözü) ve mevkuf (sahabe sözü) olarak zikedilmiştir.

Bu isnatlardan bazılarının mevzu/uydurma bazılarının da zayıf olduğu bildirilmiştir. (bk. Acluni, a.y;  İbnu’l-Cevzi, el-Mevduat, 1/163; Sahavi, el-Makasıdu’l-Hasene, 1/275; Muhammed Tahir el-Fettenî, Tezkiretru’l-Mevduat; 1/162)

2 Atomların ilim sahibi olmadığını nereden biliyorsunuz?

Şuur ve ilim sahibi olma canlılığın özelliklerindendir. Canlıları cansızdan ayıran özellikler, lise birinci sınıf biyoloji kitabında şu şekilde verilmiştir:

1. Hücre yapısı,
2. Metabolizma,
3. Tepki verme,
4. Organizasyon,
5. Boşaltım,
6. Üreme,
7. Beslenme,
8. Büyüme ve gelişme,
9. Çevreye uyum (Adaptasyon),
10. Homeostasi (Kararlı iç denge),
11. Solunum,
12. Hareket,
13. Ölüm.

Sayılan bu özellikler canlılara ait olmakla beraber, bu canlı grubundan bitkilerde şuur ve ilim mevcut değildir. 

İlim, irade ve şuur gibi hususiyetler yüksek bir ruhun özelliğidir. Bu da en mükemmel manada insanda görülmektedir.

Zerreler, yani atomlar ya da elementlerin hareketleri ve gördüğü vazifeler, sonsuz bir ilmi, iradeyi ve kudreti gerektirmektedir. Çünkü görülen işler son derece mükemmeldir.

Soru sahibinin bu konuda yanıldığı husus, zerrelerdeki şuurlu ve mantıklı hareketi, o zerrelerin kendisinden zannetmesidir. Halbuki o zerreler Allah’ın emri, iradesi ve kudretiyle hareket etmektedirler.

Kur’an-ı Kerim; yerde ve gökte ne varsa her şeyin Allah’ı tesbih ve zikrettiğini bildiriyor. (Haşr, 59/24) Atomların ve atomlardaki elektron, nötron ve proton gibi atom altı parçacıkların belirli bir yörüngede hareket etmeleri, onların bir bakıma tesbih ve zikri sayılabilir.

Nasıl ki saat zamanı gösterir ve bununla şuurlu bir hareket yapar. Ama kendi bu hareketinin şuurlu ve bir mana ifade ettiğini bilmez. Onun bilmemesi, bizim bu hareketin şuurlu olduğunu bilmemize engel değildir.

Sonuç olarak, kâinattaki bütün cansız elementler ya da atomlar Allah’ın sonsuz emir, irade ve kudretiyle hareket ediyor. Onların ilmi ve şuuru olmadığı halde Allah onlara şuurlu hareket yaptırıyor.